Ejendomsadministration

   

Ejendomsadministration  | 

Vores specialer er:

Ejendomsadministration for andelsboligforening

Ejendomsadministration for ejerforening

Byggesagsadministration og byfornyelse

Ejendomsadministration 

Rolighedsvej 22  -  1958 Frederiksberg C   

Telefon 35 36 36 10      

Ansvars- og kautionsforsikret via medlemskab af Ejendomsforeningen Danmark   

Varmtvandsmålere

I. Navn, hjemsted og formål

§ 1
Stk. 1. Foreningens navn er Ejendomsforeningen Danmark. Foreningens navn forkortes ED. Foreningens binavne er Københavns Grundejerforening og Udlejerforeningen Danmark.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Københavns Byret er rette værneting for alle medlemmer i ethvert forhold til foreningen uden hensyn til bopæl eller opholdssted.

§ 2
Foreningen består af en ejersektion og en administratorsektion. Ejersektionen organiserer fysiske og juridiske personer, som ejer og/eller udlejer fast ejendom. Administratorsektionen organiserer fysiske og juridiske personer, som administrerer og/eller forvalter fast ejendom.

§ 3
Stk. 1. Foreningens formål er at samle fysiske og juridiske personer, der ejer, udlejer og/eller administrerer fast ejendom.
Stk. 2. Foreningen har særlig til opgave:
a. at varetage medlemmernes fælles interesser over for regering og folketing samt statslige og kommunale myndigheder,
b. at repræsentere medlemmernes fælles interesser ved besættelse af pladser i kommissioner, boligretter, nævn og udvalg,
c. at fungere som medlemmernes fælles talerør over for det offentlige og befolkningen,
d. at samarbejde med andre foreninger og organisationer til fremme af foreningens formål,
e. at varetage medlemmernes fælles interesser vedrørende love med interesse for medlemmerne, herunder lejelovgivning, skattelovgivning, byggelovgivning og lignende,
f. at afgive udtalelser til brug for domstole og offentlige myndigheder,
g. at virke til den faglige udvikling af medlemmerne og deres ansatte ved undervisnings-, informations- og rådgivningsvirksomhed, ved udgivelse af medlemsblade og nyhedsbreve, afholdelse af kurser, konferencer og medlemsmøder mv.
h. at drive virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er i medlemmernes fælles interesse.
Stk. 3. De i stk. 2 nævnte fælles interesser kan varetages af foreningen som helhed, eller af enten ejersektionen eller administratorsektionen.
Stk. 4. Foreningen kan være aktie- eller anpartshaver eller på anden måde være repræsenteret i selskaber, hvis primære formål er virksomhed, der fremmer foreningens formål.
Stk. 5. Bestyrelsen kan beslutte, at foreningen varetager sekretariatsfunktionerne for andre selvstændige foreninger med tilknytning til ejendomsbranchen. Bestyrelsen indgår de herfor nødvendige aftaler med sådanne selvstændige foreninger, herunder om vederlag for og omfanget af varetagelsen af sekretariatsfunktionen.
Stk. 6. Foreningen er ikke tilknyttet noget politisk parti.

II. Ejersektionen

§ 4
Ejersektionen har særligt til formål at varetage medlemmernes branchemæssige og politiske interesser, herunder at virke for, at udlejning af fast ejendom kan ske på markedsøkonomiske vilkår under respekt for lejernes rimelige rettigheder.

§ 5
Stk. 1. Som medlemmer af ejersektionen kan optages enhver fysisk eller juridisk person, som ejer og/eller udlejer fast ejendom. Denne form for medlemskab betegnes som direkte medlemskab.
Stk. 2. En grundejerforening kan forpligte sig til at indmelde alle sine medlemmer i Ejendomsforeningen Danmark, ejersektionen. Denne form for medlemskab betegnes som kollektivt direkte medlemskab.
Stk. 3. En lokal grundejerforening kan optages som medlem af Ejendomsforeningen Danmark. Denne form for medlemskab betegnes som foreningsmedlemskab.

§ 6
Stk. 1. Medlemmer med direkte medlemskab eller kollektivt direkte medlemskab har ret til at gøre brug af alle foreningens medlemstilbud.
Stk.2. Bestyrelsen beslutter, i hvilket omfang medlemmer af lokale grundejerforeninger med foreningsmedlemskab kan gøre brug af foreningens medlemstilbud samt fastsætte nærmere vilkår herfor.

§ 7
Stk. 1. Medlemmer, som er juridiske personer, skal angive en kontaktperson, der samtidig er berettiget til at udøve medlemsrettighederne. En ejendomsadministrator kan uden særskilt fuldmagt fungere som kontaktperson til foreningen og udøve medlemsrettighederne for en ejer, medmindre den pågældende ejer tilkendegiver selv at ville udøve medlemsrettighederne.
Stk. 2. Medlemmer, som tidligere har ejet og eller udlejet fast ejendom, kan overgå til passivt medlemskab.
Stk. 3. Ændringer i et medlems ejerskab af fast ejendom skal på opfordring oplyses til foreningen.

§ 8
Stk. 1. Bestyrelsen for ejersektionen kan nægte at optage en ejer som medlem, hvis den pågældende inden optagelsen har udvist en adfærd, der er i strid med de etiske normer, som administratorsektionens bestyrelse har fastsat, eller på anden måde groft har modarbejdet foreningens målsætninger og interesser. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af ejersektionen, hvis den pågældende groft har handlet i strid med de etiske normer for ejendomsadministration, som administratorsektionens bestyrelse har fastsat, eller på anden måde groft har modarbejdet foreningens målsætninger og interesser.
Stk. 2. Det pågældende medlem kan kræve bestyrelsens beslutning efter stk. 1 indbragt for generalforsamlingen. Bestyrelsen afgør, om udelukkelsen skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling eller på førstkommende ordinære generalforsamling, Udelukkelse kan ikke indbringes for domstolene, bortset fra spørgsmålet om, hvorvidt den foreskrevne fremgangsmåde er iagttaget.

§ 9
Stk. 1. Ejersektionens arbejde ledes af en bestyrelse på 7-11 medlemmer valgt på generalforsamlingen af og blandt sektionens medlemmer. Medlemmer, der er fyldt 67 år, kan dog ikke vælges.
Stk. 2. Af bestyrelsens medlemmer afgår hvert år på den ordinære generalforsamling efter tur de tre medlemmer, der har fungeret længst efter de senest på dem faldne valg. Har flere fungeret lige længe, afgøres det ved lodtrækning, hvem der skal afgå. Medlemmerne kan genvælges.

§ 10
Bestyrelsen, der konstituerer sig efter generalforsamlingen, vælger ejersektionens formand og næstformand. Valget gælder for et år regnet fra en ordinær generalforsamling til næste ordinære generalforsamling.

§ 11
Stk. 1. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden eller i hans forfald næstformanden finder det fornødent, eller hvis mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer forlanger det.
Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens – i hans fravær næstformandens – stemme udslaget.
Stk. 3. På bestyrelsesmøderne træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.
Stk. 4. Over bestyrelsesmøderne føres en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende medlemmer.
Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis beslutninger skal forelægges bestyrelsen til godkendelse for at være bindende for sektionen.